Safety Precuations

MGA PAAGI SA PAGLIKAY SA DISGRASYA SA KURYENTE:

A. Dili maghikot ug mga hayop sa poste sa elektrisidad.

B. Badlonga ang mga bata nga nagpalupad-lupad ug tabanog sa linya sa kuryente.

C. Ayaw pagsuway sa paghikap sa mga linya sa kuryente nga nangaputol duol sa inyong balay. Ipahibalo dayon kini sa opisina sa SIARELCO.
D. Likayi ang pag-ihi tunong sa alambre nga nagsubay sa poste paingon sa yuta o ground wire.

E. Ayaw pag gamit ug mga jumpers aron sa pag-ayom sa mibuto nga fuse sa inyong planka. Pulihi dayon kini ug bag-ong fuse ug ipataod sa mahibalo niini.

F. Likayi paghilabot sa mga daot nga linya sa kuryente sulod sa inyong balay kun ikaw walay nahibaloan sa elektrisidad. Ipatrabaho kini sa electrician.

G. Ilisi dayon ang mga saksakan ug mga thumbler switch nga nabuak ang taklob basin mahikapan.

H. Sampongi ang buho sa inyong saksakan nga wala gamita kay basin tuslokon kini sa mga kabataan.

I. Ayaw pag gamit sa “OCTOPUS CONNECTION,” o kanang pag gamit sa gamay nga extension cord nga gisaksakan ug daghang suga ang tumoy niini.

J. Ayaw pagsaksak ug mga suga sa imong silingan kon “FLYING CONNECTION” nga walay pagtugot nga nag gikan sa SIARELCO.

K. Ayaw pag gamit ug gagmay nga wire sa saksakan sa de kuryente nga plantsa o stove.

L. Likayi ang sobra nga pagpa-init sa plantsa de kuryente o ang pagbiya ba hinoon niini nga naka-on kay kini maoy hinungdan sa sunog.

M. Ayaw ipaduol sa nagsigang bombelya ang mga butang nga daling masunog o matunaw sama sa papel ug plastic.

N. Putsa sa electrical tape ang tanan nga linya sa kuryente sulod sa inyong balay nga adunay samad o kinutkutan sa ilaga o dili ba pailisi kini ug bag-o.

O. Sirhi kanunay ang inyong planka “Safety Switch” aron dili mahikap ang mga koneksyon niini.

Requirements for New Member-Consumer

Single Membership

1. Pre-membership seminar.
2. Sales Invoice or Official Receipt (Electrical Materials)
3. Application for Electric Service Connection (1 set)
4. Affidavit duly notarized (for SINGLE Membership)
5. Birth Certificate (Xerox Copy)
6. ID Picture 1 x 1 – 2 pcs. (Plain Background)
7. NO PROXY allowed during the submission of application form

Joint Membership

1. Pre-membership seminar.
2. Sales Invoice or Official Receipt (Electrical Materials)
3. Application for Electric Service Connection (1 set)
4. Marriage Contract (Xerox Copy)
5. ID Picture 1 x 1 – 2 pcs. each (Plain Background)
6. NO PROXY allowed during the submission of application form (Husband and Wife should pass the said form)

Juridical Membership

1. Pre-membership seminar.
2. Sales Invoice or Official Receipt (Electrical Materials)
3. Application for Electric Service Connection (1 set)
4. BIR (Certificate of Registration)
5. DTI(Department of Trade and Industry) / SEC
6. Business Permit
7. Certification/Appointment Letter
8. ID Picture 1 x 1 – 2 pcs. (Plain Background)
9. NO PROXY allowed during the submission of application form

(Note: For Juridical Application, other requirements may be required in a case to case basis)

Energy Tips

LIGHTING

Always clean the fluorescent tubes. Dirt and dust could lower its illumination by 50%. If possible, use CFL (Compact Fluorescent Lamps). CFL utilizes 70-80% less energy than incandescent equivalents.

REFRIGERATOR/FREEZER

When shopping for refrigerator or freezer, consider a unit with high Energy Efficiency Factor (EEF). High EEF means more efficient motor and consumes less electricity. Always keep the refrigerator/freezer door gasket clean and in good condition. Regularly defrost and dont let ice build-up of frost more than ¼ inches thick.

IRONING CLOTHES

Do all ironing at one time either once or twice a week. Iron heavy clothes first and lighter ones last. Do your ironing during off-peak hours before 9am and after 9 pm and unplug iron shortly before ironing last piece.

WATCHING TELEVISION (TV)

Turn-off and unplug your television when nobody is watching especially when using a transformer. Never let your tv in standby mode for it will consume additional consumption of electricity. Always remember that using 2 or more tv sets at the same time multiplies the entertainment cost of electrical consumption.

AIRCON

Always check and clean or replace the air filter every month. Install air-conditioning unit to the cooler part of the room. Turn off unused appliances that give off heat inside the air-conditioned room when not in used.

Board of Directors

    Board of Directors

Dir. Henry S. Dulguime 

President

 

 

Dir. Edgar C. Orejas 

Vice -President

 

 

Dir. Paul G. Pobe

Secretary

 

 

 

 

 

Dir. Analiza M. Sulapas

Treasurer

 

 

 

Dir. Elmee J. Redoble 

Auditor

 

 

 

 

Dir. Pastor C. Virtudazo

P I O

 

Atty. Stella C. Ranalan

Legal Counsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status of Electrification

STATUS OF ELECTRIFICATION

Potential Energized Percentage Towns 9 9 100% Barangays 132 132 100% House Connections 24,100 23,558 98% Note: with seven (7) isolated Barangays energized using gensets.


CATEGORIZATION

1985 - D      1995 - D        2005 - A+        2015 - AAA
1986 - C      1996 - C         2006 - A+        2016- AAA
1987 - C      1997 - A         2007 - A+        2017- AAA
1988 - C      1998 - A         2008 - A+        2018- AAA
1989 - C      1999 - A+       2009 - A+
1990 - C      2000 - A+       2010 - A+
1991 - C      2001 - A+       2011 - A+
1992 - D      2002 - A+       2012 - AAA
1993 - D      2003 - A+       2013 - AAA
1994 - D      2004 - A+       2014 - AAA

Read More

Editors Log-in

Featured Video